Kommentarer som man ikke vil ha

Noen kommentarer kan man klare seg veldig godt uten…

Noen ganger er det bedre med ingen kommentarer isteden for 100 useriøse kommentarer.

Det som er så dumt er at det hender det er seriøse kommentarer i haugen med useriøse kommentarer.

Så om man ikke skal les hver eneste kommentar, så sjekker jeg jo grovt om noen av de ser litt seriøs ut.

Jeg burde kanskje ikke, men ble så fristende å legge ut en kommentar jeg har fått i løpet av natten….

«For f8vrig hadde det ve6rt f8nskelig om flere hadde en noe utviklet sans for spre5k her pe5 bgreet. Jeg holder pe5 med Egelands hyllede “Lucifers Evangelium” ne5, og det er pent sagt sf8rgelige saker. Har du merket deg en ting, Lars ? Hvorfor tror du at krimkjendisforfatterne ikke fe5r hardere kritikk? Mitt klare inntrykk er at du blir oppfattet som en drittsekk i miljf8et hvis du kritiserer dem eller som misunnelig eller noe annet svinsk.Jeg tror alle norske forfattere hadde blitt bedre om kritikerne hadde ge5tt litt grundigere til verks overfor kjendisforfatterne og ikke ve6rt se5 redde for e5 tre5kke dem og forlagene deres pe5 te6rne. For det er mitt klare inntrykk at de er det. Overfor ukjente forfattere, eller debutanter, kan de derimot ve6re grusomme, harde og ne5delf8se, ofte rett og slett for e5 tf8ffe seg.Her er forresten en morsom anmeldelse av Egelands bok, signert den uforliknelige Poetrixx:Profeten Egelands evangeliumAnmeldt av PoetrixxHjertelig storhilset og kjempelystelig gromvelkommen skal du ve6re, du edle og sjelsopphf8yde leser, til denne stre5lende anmeldelsen av Tom Egelands eksplosivt power-forrykende og re5spennende newage-thriller Lucifers Evangelium og bare gakk av ge5rde og fuck deg pe5 matta i kneste5ende i hf8nsebingen du din lugubre skjendige laban dersom du me5tte ve5ge e5 mislike dette banebrytende storverket som pe5 en slik mesterlig me5te behandler de viktigste sosiale, politiske og filosofiske problemene menneskeheten ste5r overfor i ve5r tid! Neida jeg bare kf8dda hehehe fikk noe i nesa akkurat ne5 som jeg prf8ver e5 lokke ut, neimen hva i steike peise mikkoline i helvete og faen i atter helvete altse5 det er visst en flue etter den infernalske surringen e5 bedf8mme nei ne5 tror jeg han gammel-Erik, ja Lucifer selv er lf8s, den er ikke til e5 rikke ut av snyteskaftet! PFOOOIIII men der kom den ut ja den lf8mmelen!!Tro mot herve6rende anmelders revolusjone6re arbeidsmetoder har jeg selvff8lgelig ikke nedlatt meg til e5 lese dette sjofle og spekulative makkverket, slikt anser jeg som et nedrig og tarvelig forre6deri mot den frie tanke og sjelens rene og edle karakter og hensikt idet det jo sier seg selv at dersom en anmelder leser den boken han kritiserer risikerer han jo e5 bli se5 pe5virket av romanens innhold og kvaliteter eller mangel pe5 se5danne at en objektiv og uhildet anmeldelse dermed blir komplett umulig. At ingen har forste5tt dette ff8r ne5 viser bare at kritikken som kunstretning enne5 befinner seg pe5 et se6rdeles primitivt og barbarisk stadium, men heldigvis tror jeg at jeg ve5ger pe5ste5 at jeg med dette bidraget innleder en ny og gloriefylt e6ra for dette se5 fortjente og uunnve6rlige, dog sf8rgelig miskjente og undervurderte omre5det av litteraturen.Men selv om jeg ikke har lest romanen fysisk, har jeg likevel tilegnet meg dens oppsiktsvekkende og tankevekkende innhold via andre hf8yst usedvanlige og spektakule6re metoder. Som alle respektable og opplyste mennesker naturligvis er fortrolige med se5 eksisterer det nemlig et fenomen her i verden hvormed en forfatter kan tjene som medium for et hf8yere vesen, for en e5nd eller gud eller et annet teosofisk og uhyggelig spetakkel fra det hinsidige, der vedkommende kanaliserer, tolker og nedtegner de tanker som dette vesenet f8nsker e5 formidle til menneskene. Nettopp en slik e5nd er det som styrer min penn jeg blir nemlig veiledet av Den hellige e5nd personlig ne5r jeg skriver, det er naturligvis derfor min litteratur beveger seg se5 himmelhf8yt over dere vanlige df8deliges prestasjoner! Det er Den hellige e5nd som beveger min vanhellige he5nd, se5 e5 si … slik en annen kunstner pe5 et helt annet omre5de ogse5 brukte Guds he5nd er jeg se5ledes litteraturens Diego Maradona!Og ikke bare det, men denne selvsamme e5nden tillater meg ennvidere e5 lese andre forfatteres bf8ker pe5 astralplanet, lenge ff8r de er kommet ut i bokhandlene her pe5 jorden. Se5 jeg har altse5 lest Lucifers Evangelium likevel, riktignok ikke slik romanen foreligger i den trykte versjonen i ve5r egen fysiske virkelighet, men i alle andre versjoner i de utallige andre dimensjonene i universet. Dette er selvff8lgelig en stor fordel, for gjennom denne overlegne metoden for konsumering av et littere6rt verk fe5r man jo direkte og f8yeblikkelig tilgang til romanen straks den utkommer fra forfatterens hode, lenge ff8r boka har kommet i salg til leserne. Og gjennom denne sjelelig-littere6re og f8kologisk nyskapende metoden; ved e5 utgi bf8ker pe5 astralplanet, unnge5r man jo ogse5 de pe5kjenninger naturen og skogene utsettes for i forbindelse med trykkeprosessen.Ja jeg har ved tidligere anledninger betimelig nok flittig og ne5delf8st kritisert forfatteren for kaldt og hjertelf8st e5 slakte ned og myrde millioner av tre6r til ingen verdens nytte, annet enn for at hans oppskrudde og fordervede ego skulle fe5 enda en mulighet til e5 bade og sole seg i skryt og ros fra e5ndskorrupte og -ruinerte tomsinger blottet for vett og evner til e5 verdsette skikkelig litteratur, slike som ve5rt degenererte og kulturelt fallitte og banese5r-rammede land er se5 fullt av men den nylig f8kobevisste Egeland har ne5 pe5 tro og e6re lovet ved de kommende opplag e5 bare benytte godt brukt toalettpapir og annet gjenbrukspapir under trykkingen, samt nedfalne grener, selvdf8de rf8tter, kongler, bark, og tre6r som har omkommet i flom eller lynnedslag eller har tatt livet av seg gjennom selv-innvisning eller ved e5 henge seg i ne6rmeste tre heller enn e5 bli hugget ned for e5 bli brukt som trykkemasse til Lucifers Evangelium eller andre av Egelands bf8ker samt annet rusk og rask av df8dt trevirke som skog og li er full av og som bare vil bli liggende og re5tne likevel og han har ne5 engasjert et stort team med haugevis av mennesker som vil saumfare alle hauger pe5 alle bauger og kanter over hele Norge pe5 jakt etter slikt naturlig trykkemateriale. Folk er ogse5 blitt anmodet om e5 sende inn alt mulig trevirke de ikke bruker selv, fra flis i fingeren til gamle utge5tte trebein, krokete treneser og antikke nedtygde tre-gebiss fra middelalderen, gammel fillete tapet og morkne utkastede juletre6r, nedskje6rte brf8dfjf8ler og sprukne tresleiver, falske utspilte blokkflf8yter, brukne ski og skistaver, balinesiske trekuker, utge5tte tresko, innge5tte trestf8vletter, nedridde gyngehester, den altfor hf8ye hekken til naboen, de gamle lekke og fyllehavarerte snekkene og tresjarkene deres som bare ligger og slenger i fje6ra til ingen nytte likevel ja alt mulig tenkelig og utenkelig materiale laget av tre og som de f8nsker e5 la ge5 til et slikt nyttig og hf8yedelt forme5l se5 da faller all kritikk mot at en slik bok blir utgitt pe5 sin egen urimelighet naturligvis, og det er bare e5 gi seg ende over og stormgratulere forfatteren med nok et pengeinnbringende makk eh mesterverk Det utdraget fra romanen slik den foreligger i astralversjonen, og som jeg senere i anmeldelsen presenterer som eksempel pe5 Egelands eminente og ufordra nei uforlignelige skrivekunst, med hans radikalt nyskapende bruk av gjentakende pronomener hvorved teksten tilff8res en ny og hittil uoppdaget og uerkjent kvalitet (som f.eks. her, sitert ordrett : Sjefarkeologen me5tte motstrebende gi meg rett da vi fikk 3D-bildene og resultatene fra georadaren, som sender hf8yfrekvente radarsignaler ned i bakken, magnetometeret, som registrerer magnetiske endringer som ff8lge av menneskelig aktivitet og resistivitetsmaleren, som registrerte den elektriske motstanden) finnes ikke i den ordine6re utgaven av boka, men er deler fra en topphemmelig og meget kontroversiell versjon som er for sensitiv og bevissthetssprengende til at den kan rf8pes for ne5tiden uten akutt rasfare for at hele sivilisasjonen klapper sammen i en gigantisk selvf8deleggende implosjon, og er derfor nylig blitt inngravert i et eldgammelt pergament fra oldtiden siden nettopp denne metoden har vist seg e5 ve6re mest holdbar in the long run og deretter gjemt i to huler i fjellheimen i henholdsvis f8st-Vestere5len og i vest-d8sterrike slik at senere slekter kan finne den ne5r tiden er moden. Dette selvsamme pergamentet har jeg imidlertid kommet over via se6rdeles skitne og lugubre metoder som ikke te5ler dagens lys, ja knapt nattens dystre mf8rke, og de kan derfor ikke rf8pes i denne anmeldelsen. Men for ff8rste gang i verdenshistorien blir altse5 deler av denne versjonen publisert her pe5 bloggen allerede ne5! Dette blir se5ledes sannsynligvis verdens ff8rste anmeldelse som bringer utdrag fra en roman som verken finnes i den originale versjonen av romanen eller i noen andre versjoner i den fysiske dimensjon.Ff8lg med! Only in Litteraturbloggen !Men ff8rst en liten kortfattet forklaring og redegjf8relse av romanens konklusjon slik den foreligger i originalversjonen. Jeg vil ikke ge5 i detaljer og referere handlingen og dermed f8delegge spenningen for de kommende lesere bare avslf8re hva som skjer helt til sist hehehe. Det hele koker ned til at aliens under ledelse av en viss Oauh vil komme tilbake til jorden rundt 2012 for e5 overta styringen over kloden og vise oss dumme og primitive jordboere hvordan tingene skal gjf8res. Med dette grepet serverer forfatteren boken rett opp i fanget til de millioner av newagere som innbitt og fanatisk vitterlig tror at fremmede fra verdensrommet snart vil komme og redde planeten og menneskeheten IRL. Dette er som en religion for dem, og det siste he5p og halmstre5 for e5 bringe mening inn i deres egne mer eller mindre fortapte og he5plf8se liv. Se5 dette ligger an til e5 bli en gigantisk kassasuksess globalwide!Her ff8lger et par utdrag fra slutten som tjener som illustrasjon pe5 det jeg nettopp nevnte: I det kjf8lige nattemf8rket gikk det noen sekunder ff8r det demret for meg. Kommer de tilbake? Ouahs folk? Ja! Er det ikke utrolig! Hit? Til Jorden? Ja! Alle disse kryptiske formuleringene – alt vi har tolket og forsf8kt e5 forste5 – betyr ikke annet enn at de varsler sin gjenkomst. CC begynte e5 le. Eller gre5te. Det er ikke godt e5 si. At en ny tid vil oppste5, betyr ikke at Jorden ge5r under, sa CC da han hadde fe5tt hentet seg inn. Den nye tiden innvarsler at de kommer tilbake. Og denne gangen vil de omsider mf8te en sivilisasjon som vil ha utbytte av e5 kommunisere med dem. Ne5 kan vi le6re av dem. Utvikle oss. Hf8ste av deres kunnskap. Unnge5 deres feil. Tenk pe5 alt de vet. Alt de har le6rt seg. Ouahs folk har samlet sin viten gjennom hundretusener av e5r. Og all denne kunnskapen vil de dele med oss. Og ne5r vil de se5 komme tilbake? Ouah skriver selv at det vil skje etter 1 647 000 df8gn. Det betyr i lf8pet av de neste femten e5rene. Kanskje i 2012? Senest i 2024. De kommer tilbake hit til Jorden… gjentok jeg for meg selv, uforste5ende og overveldet, mens jeg prf8vde a ta inn over meg den fulle rekkevidden av alt han hadde fortalt meg. Sigarrf8yken sved i munnhulen. Ve5re fjerne slektninger. Er det ikke fantastisk, Bjf8rn? Men hvorfor? Hvorfor kommer de tilbake? Kanskje f8nsket de rett og slett e5 gjf8re noe se5 he5plf8st banalt som e5 hjelpe oss. Med hva? Skjf8nner du ikke? c5 gjf8re verden til et bedre sted e5 bo. Er dette ateisten og profeten Tom Egelands eget evangelium?Og ne5 endelig til den sensasjonelle og hemmelige versjonen av Lucifers Evangelium, som jeg via helt fantastiske og eventyrlige strabaser og seige og utmattende basketak har greid e5 skaffe meg tilgang til!Ff8rst en liten redegjf8relse:Som alle bevisste og opplyste mennesker i dagens samfunn selvff8lgelig har kjennskap til se5 driver aliens from outer space og forsf8ker e5 oppne5 kontakt med oss gjennom kornsirkler i e5kre, som de nedtegner skjulte budskap i som det se5 er opp til oss mennesker e5 tolke. Ve5r helt Bjf8rn Beltf8 har i lengre tid viet seg til oppgaven med e5 fortolke disse budskapene og har samlet et kartotek pe5 flere tusen bilder av forskjellige sirkler, uten at han forelf8pig har greid e5 oppne5 noe gjennombrudd i denne forskningen.Men se5 skjer det noe helt uventet og fantastisk en vakker dag! Beltf8 har tilfeldigvis ge5tt til innkjf8p av en boks med mais pe5 Rema, og da han e5pner boksen oppdager han til sin store overraskelse og forundring en perfekt formet sirkel med utsf8kte og finurlig formede mf8nstre nede i hermetikkboksen!Opplagt er dette ogse5 en form for budskap, hva annet kan det ve6re se5 Beltf8 kaster seg straks inn i arbeidet med e5 fortolke budskapet, og etter nitid granskning og dechiffrering av meldingen e5penbarer den he5rreisende sannheten seg Det viser seg at maisboksen er en slags flaskepost sendt ut fra et romvesen som har strandet pe5 Callisto, en av Jupiters me5ner, og det bf8nnfaller ne5 desperat finneren av flaskeposten om hjelp til e5 bli reddet! Og dette romvesenet er ingen ringere enn Ouah, som ne5 omsider har kommet for e5 redde menneskeheten fra sin egen de5rskap. Ouah har dessverre inntatt litt for meget romdrikke ispedd ulovlig stjernestf8v og andre himmelske godsaker servert av en viss Lucy in the Sky with Diamonds pe5 en horebar ved Aldebaran, og har dermed rotet seg litt bort i fyllete5ka og greid e5 crashe romskipet sitt pe5 denne f8de me5nen, og trenger derfor ne5 assistanse.Pe5 utrolig og mystisk vis har altse5 denne boksen ad de mest usannsynlige omveier havnet i hyllene pe5 Rema, og ved et fabelaktig lykketreff har altse5 nettopp Beltf8, som er ekspert pe5 dechiffrering av ukjente meldinger fra verdensrommet, ge5tt til innkjf8p av boksen skjf8nt helt tilfeldig kan jo dette neppe ve6re Beltf8 ser ne5 med svimlende perspektiver for seg de eventyrlige mulighetene dette innebe6rer mht. e5 innkassere global berf8mmelse og heder for seg selv, Egeland og Norge gjennom e5 bli hele verdens redningsmann sammen med Ouah og kompisene hans!Ouah har gitt instruksjoner via innholdet i maisboksen om hvordan Beltf8 kan redde ham. I en hemmelig grotte i Libanon som e5pnes gjennom en usynlig luke har han nemlig lukeparkert et romskip som skal brukes i nettopp slike nf8dstilfeller, og Beltf8 har ne5 greid e5 snuse seg fram til denne grotten. Imidlertid blir han kidnappet og tatt til fange med lasso i ei sinnrikt anlagt felle arrangert av Osama bin Laden som alle tror befinner seg i Pakistan, men som altse5 har unnsluppet til Bekaa- dalen akkurat i det han skal ta av fra utskytningsrampen og opp i space for e5 unnsette Ouah. Osama betrakter nemlig slike himmelfarter som en stor forne6rmelse og spott mot Profeten, som denslags ekspedisjoner naturligvis er forbeholdt. Osama bin laden selger ham se5 noen festlige dager og netter senere i sterkt bakbundet og fisringberf8vet tilstand som rompegutt og sekrete6r til en steinrik emir og slavehandler tilhf8rende den saudi-arabiske oasemafiaen, som hersker med hard og hensynslf8s he5nd over de illegale daddelmarkedene fulle av nedslitte og re6vkjf8rte daddelnarkomane i oasene pe5 den saudiarabiske halvf8ya men som ved et Allahs barmhjertige under lykkes det Beltf8 noen dager senere e5 snike seg ut av haremet like ff8r han skulle kastreres til evnukk og overrekkes som elsker til den beryktede Bomba Dalla, emirens yndlingsdromedar med en steinhard og stygt behe5ret og rompegre5dig ste5kuk pe5 over en meter i oppsuget tilstand.Beltf8 er ne5 pe5 vill flukt oppe i f8rkenfjellene, og med sin aldri hvilende forskertrang og fantastiske evne til e5 lukte fram skatter fra oldtiden kommer han straks som ved en gudsinspirert tilfeldighet og under over alle undere over et under i form av et under-lig og utrolig funn i en annen, ogse5 hittil ukjent grotte i en avfolket og avsidesliggende dal i Vest-Jordan, dit han hadde blitt kjeppjaget fandenivold av en flokk elskovssyke og overke5te sf8rsyriske f8rkenhamstere med lf8petid og se6rlig forkje6rlighet for nordiske albinohanner pe5 hamstring etter sjeldne oldtidsfunn og andre godsaker. Innerst i en hemmelig lomme i en gammel og stf8vete steinsarkofag i hulen e5penbarte det seg nemlig noen gamle skrifter av pergament, med skrifttegn pe5 hebraisk og arameisk, og det viser seg at dette pergamentet er det eneste dokumentet som eksisterer her i verden som er forfattet av Jesus Kristus personlig! Og innholdet innholdet er om mulig enda mer rystende og sensasjonelt enn selve funnet!Jesus avskriver seg nemlig i dette dokumentet enhver likhet med Gud gjennom ff8lgende erkle6ring, se5nn noenlunde nf8yaktig oversatt til norsk: Jeg Jesus fra Nasaret, ogse5 kalt Menneskesf8nnen, erkle6rer med dette hf8ytidelig og med he5nden pe5 hjertet at jeg er kun av menneskeslekt og ikke av guddommelig avstamning. Jeg skriver dette fordi jeg kjenner den menneskelige natur med dens trang til e5 lage seg guder, og skulle det noensinne komme til e5 skje at mennesker erkle6rer meg som lik Gud, se5 vit at dette er falsk le6re som ikke stammer fra meg, og som derfor aldri me5 utlegges som mitt vitnesbyrd. Med denne kunngjf8ringen avslf8res dermed hele kristendommen som et tarvelig blendverk og et stygt og ukristelig falsum, og dette gamle stykket av pergament er se5ledes det viktigste dokument som noensinne er skrevet av et menneske, og vil me5tte fe5 avgjf8rende og enorme konsekvenser for hele den vestlige sivilisasjon straks det blir offentliggjort og dermed automatisk og f8yeblikkelig befri menneskene fra verdenshistorens uten sammenligning mest kriminelle og barbariske blf8ff.Som den erfarne arkeolog og vitenskapsmann Beltf8 er skjf8nner han naturligvis straks hvilken uvurderlig og fantastisk skatt han sitter pe5, og glemmer i opphisselsen e5 bekymre seg noe mere om Oauhs skjebne. Han er i det f8yeblikk vi ge5r inn i handlingen pe5 vill flukt med pergamentet gjennom Sinaif8rkenen mot Suezkanalen, der han har en jolle liggende klar for den videre ferden mot Norge. Sammen med seg pe5 den dramatiske og farlige flukten gjennom f8rkenen har han Abdul, den astronomi-interesserte sf8nnen til en lokal kameldriver, som han har leid som veiviser med falskt lf8fte om e5 fe5 ve6re med til Callisto og de er tett forfulgt av Osama bin Laden i kompaniskap med Ali Baba og de ff8rti rf8verne, en falsk Mor Teresa lookalike og nonneordenen hennes som beste5r av fordekte horer fra The Red Light District i Amsterdam pe5 oppdrag fra russisk mafia, ei ge6ern budeie fra Setesdalen ved navn Coconella Kusprell som tror hun selv er den kvinnelige Kristus og vil ha tilbake pergamentet hun har skrevet, arkivforvaltere fra Vatikanet som vil gjf8re alt som ste5r i deres makt for e5 forhindre offentliggjf8relsen av Jesu siste skrevne ord, samt den livsfarlige og skruppellf8se sf8r-italienske comorraen og sist men ikke minst jokeren selv, den ukjente og mystiske opphavsmannen til Lucifers evangelium.Med forfatterens uttrykkelige og gjentatte forbud mot e5 referere fra denne hittil ukjente og sensasjonelle versjonen av boken er det med stor glede og stolthet jeg herved gjengir ff8lgende utdrag fra sjette kapittel: Jeg sovnet som en kampesten i bunnen av ura etter et kjemperas til 9,8 pe5 Richters skala og baklengs doremi pe5 tolvtoneskalaen, fullstendig utmattet etter over e5tte dager pe5 flukt pe5 kamelryggen uten den minste mulighet til hvile. Jeg kom ikke til meg selv igjen ff8r tidlig neste morgen, da jeg ve5knet bre5tt opp ved en umiskjennelig uappetittlig lukt og ditto avslf8rende ulyder, og glf8ttet sf8vnig og forundret ned pe5 et heller latterlig skue. Abdul satt og gjorde sitt fornf8dne pe5 en klippeavsats noen meter nedenfor leiren med et dypt konsentrert og rf8dsprengt uttrykk i ansiktet mens han stf8nnet av anstrengelse. Jeg stirret intenst pe5 ungguttens velformede og muskulf8se rompe og kjente til min overraskelse og forlegenhet at jeg fikk reisning! Dette var desto mer pinlig ettersom jeg ikke regner meg selv for verken homse eller kombinertlf8per, ja bare som en helt vanlig slapp og avdanket ole ellefse6ter i kf8ya, og knapt nok idrettsinteressert i det hele tatt ellers. Jeg sa ingenting og fortsatte bare e5 late som om jeg sov, men fulgte nysgjerrig gjennom halvlukkede f8yne med pe5 Abduls latrine6re gjf8reme5l der han satt og feis og niprompet verre enn de smellfeite og gorrlate kamelene til Ali da de hadde fe5tt overdose pe5 de gje6rede dadlene i oasen som vi plyndret dagen ff8r, se5 tappsjettaen sprutet ut i slike kaskader at de mf8rkla hele oasen i en stank se5 grusom og forferdelig at alle daddelpalmene f8yeblikkelig visnet og falt df8de om etter e5 ha bege5tt kollektivt selvmord. Etter at den tiltrekkende ynglingen hadde fe5tt presset ut siste rest av avff8ringen tok han til min tilfredsstillelse ut noe som lignet et ark eller tf8ystykke fra ryggsekken og tf8rket seg bak med dette i stedet for e5 bruke venstrehe5nden til e5 befri seg med de siste rester i anuse5pningen, slik uskikken var i hans kultur. Godt e5 se at mitt arbeid med e5 le6re gutlarven litt hygiene allerede har be5ret slike frukter, tenkte jeg stolt for meg selv. Det var nemlig jeg som etter mye strev og mf8ye, gre5t og tenners gnissel og fullstendig ublu bestikkelser hadde greid e5 forme5 Abdul til e5 anta denne metoden med e5 bruke papir eller annet egnet materiale til e5 rengjf8re seg selv med der bak. Men plutselig isnet det gjennom hele den utpinte kroppen min ved synet av det materialet gutten brukte som dopapir!!!Det var vel ikke, nei det kunne ikke ? Nei se5 forferdelig, se5 grusomt var livet dog ikke????!!!!-NEEEEIIII, neeeeiii, neeiii you sun of a beach!!!!! Hva i sf8teste veneste satans lerkesprell i hakkebakkeskogen er det du tf8rker deg der i rompa med din dumme elendige kanonklovn fra de fjerneste og mest nedsegne og slumherjede havnestrf8k i helvete???!!! ropte jeg og styrtet desperat nedover klippen mens hjertet hamret slik at det nesten gikk av hengslene i brystet mitt av redsel. Abdul den tomsingen ble se5 forskrekket over det uventede oppstyret at han falt rett over ende og greide nesten e5 slenge seg selv ned i avgrunnen, og mistet det dyrebare og uerstattelige le6rstykket over klippekanten i befippelsen, og jeg rakk til min forferdelse og gru e5 konstatere at det virkelig var pergamentet med den uerstattelige Jesus-erkle6ringen som den idiotiske ignorante tosken hadde sittet og tf8rket seg se5 intetanende og nonsjalant i sitt skampulte panarabiske rasshf8l med! Og ne5 dalte det sakte men ubf8nnhf8rlig ned mot dalbunnen og elvestryket flere hundre meter under oss! For en katastrofe, hvilken utrolig tragedie, ne5 var denne unike og fantastiske muligheten til e5 avslf8re hvilken bedriten humbug den kristne religion bygget pe5 forsvunnet med det nylig bedritne pergamentet, som jeg ikke hadde hatt mulighet til e5 ta verken foto eller avtrykk av! Og min egen framtid som verdens mest berf8mte og feirede arkeolog gjennom tidene var ne5 ogse5 ugjenkallelig spolert, det var jo helt innlysende. Men enne5 var kanskje ikke alt tapt likevel, enne5 var det vel kanskje mulig e5 redde seg vekk fra denne utrolige fadesen, det me5tte jo ve6re mulig e5 finne igjen pergamentet dersom det ikke falt i elven da. Ja for faen bare bare bare det ikke falt i elven! Kje6re kje6re allmektige Gud i det hellige, la det ikke falle i den forpulte fuckings elven! hf8rte jeg meg selv mumle der i villelsen, og glemte et f8yeblikk at jeg var beinhard ateist og gudsfornekter.Jeg fattet f8yeblikkelig nytt he5p ved disse tankene, eller kanskje var det bf8nnens kraft som hadde forme5dd Ve5rherre til e5 sende ned noen beroligende stre5ler for e5 df8yve angsten og fortvilelsen min men fikk nesten et nytt hjerteslag ved det fryktelige og skjebnesvangre som skjedde next. En sort kre5ke, djevelens fremste symbol og budbringer, kom nemlig flygende opp fra dalbunnen i samme f8yeblikk og snappet til seg pergamentet i luften og svelget det re5tt og ubf8nnhf8rlig rett ned gjennom halsen, like re5tt som de kristne gjennom alle tider hadde svelget lf8gnen om kristendommen, uten noensinne e5 fe5 den i halsen, de gre5dige slukhalsene. Den me5tte ha fe5tt ferten av drittlukta til Abdul som satt festet til pergamentet og dermed kastet seg pe5 vingene i hundre og tjue for e5 sikre seg denne velsmakende delikatessen. Enten det, eller se5 var det virkelig djevelen selv i form av denne sorte fuglen som grep inn i dette for hele menneskeheten og dens fremtid se5 avgjf8rende f8yeblikket. Uansett hvordan det forholdt seg med dette, se5 var Pergamentet ne5 borte og redningslf8st fortapt! Eller eller eller var det virkelig det?! Enne5 fantes kanskje en aller siste sjanse …Rasende og fullstendig desperat dro jeg fram revolveren og tf8mte magasinet etter det frekke flaksende fje6rkreet fra helvete, men dessverre uten e5 treffe, svaksynt som jeg jo var med mine rf8de plirende albinof8yne. Ett av skuddene rikosjetterte derimot fra den andre siden av klf8ften og traff den intetanende Abdul i hans vide5pne og nedknullede re6vhull og rikosjetterte deretter videre via hele tarmsystemet fra endetarmen gjennom tykktarmen, tynntarmen, blindtarmen og fjordtarmen, spiserf8ret og munnhulen opp i den trange hjernen hans og ut gjennom tinningen, og den arme puslingen falt f8yeblikkelig df8d om av akutt blyforgiftning. I det samme ble5ste det opp til et voldsomt uve6r, som et forvarsel om den vanskjebne som om ikke lenge ville ramme ogse5 meg …-Hendene i uve6ret! Du er arrestert, din slakke norske megakf8dd og bleike tarvelige kamelronker! hf8rte jeg noen rope bak meg bare sekunder etter at Abdul stupte i bakken. Jeg snudde meg overrasket og se5 tre offiserer fra det hemmelige egyptiske politiet, genialt nok forkledd som offiserer fra det hemmelige egyptiske politiet og dermed umulig e5 avslf8re, ste5ende og peke med pistolene sine rettet mot meg. Det var det jeg visste, de hadde altse5 spionert pe5 oss hele tiden ! -Arrestert for hva da ? greide jeg e5 hikste fram midt i den bunnlf8se sorgen og forferdelsen over at Jesus-pergamentet ne5 var ugjenkallelig tapt for alltid.-Arrestert for mordet pe5 Mohammed ben- Zina vel! nikket den ene offiseren morskt mot liket av Abdul.-Mohammed ben -Zina, presidentens yngste sf8nn??? Nei det er jeg da ikke skyldig i nei mord??? Tuller dere ne5 eller?? Dette mener dere ikke alvorlig?!-Tuller nei, dette er ramme revolver flikk flakk i taklampa det far!-Hvordan hva i ramme revolver..? svimlet det gjennom hodet mitt. Se5 se5 jeg bakken komme sigende mot meg og falt inn i et ubarmhjertig mf8rke KONKLUSJON!Med sin skjematiske oppbygging, stadig skiftende perspektiver og lakoniske, lidenskapslf8se og refererende fortellerstil har Tom Egeland med Lucifers Evangelium nok en gang levert et mesterlig og profesjonelt bidrag ikke til litteraturen, men til filmen! Hollywood neste!»

 

Dette var da veldig interessant? Såpass interessant at jeg måtte lage et helt innlegg om det 😆

6 kommentarer om “Kommentarer som man ikke vil ha

 1. Det der var SÅ interessant at jeg leste den første linjen, og holdt på å få sjokk når jeg begynte å scrolle. Er det mulig at noen gidder å fly rundt og legge igjen sånne kommentarer??? Æsj og fysj!

  Liker

  1. Leste du ikke hele??? Hehe, må innrømme at jeg ikke har lest hele selv heller, men fikk jo sett at man kan legge igjen lange kommentarer…
   Tror det er innlegg fra andre «steder» som kommer som kommentarer, ser slik ut på mange av kommentarene, noen av de er veldig interessante…
   Hvordan de havner her vet jeg ikke, sikkert noe automatisk spam greier, fikk nesten 100 i går natt.

   Liker

Legg gjerne igjen en kommentar :)

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..